De vereniging

De Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (voorheen Oranje-Nassau Museum, kortweg GVON genoemd) stelt zich ten doel een zo compleet mogelijk beeld van de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in al haar facetten te geven.

Om deze doelstelling te bereiken ontplooit de vereniging de volgende activiteiten:

  • het in stand houden en uitbreiden van de verzamelingen; deze verzamelingen zijn in langdurig bruikleen afgestaan aan Paleis Het Loo te Apeldoorn
  • het houden van lezingen
  • het organiseren van excursies in binnen- en buitenland
  • het uitgeven van het Jaarboek Oranje-Nassau
  • het bevorderen van geschiedkundige studies en publicaties

In kort bestek

De Vereniging Oranje-Nassau Museum, thans Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, is opgericht in 1923 naar aanleiding van de in dat jaar gehouden Oranje-tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. In 1926 kon het Oranje-Nassau Museum geopend worden in de Boterwaag in Den Haag. In 1960 werd de verzameling overgebracht naar het Stedelijk Museum Het Prinsenhof in Delft. Sinds 1977 is de gehele collectie in langdurig bruikleen overgedragen aan de Staat der Nederlanden en tentoongesteld in Nationaal Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn.

Collectie

De collectie van de GVON omvat meer dan 7000 schilderijen, prenten, penningen, manuscripten, gelegenheidsceramiek, curiosa, gebruiksvoorwerpen, zilver en textiel, alsmede een omvangrijke bibliotheek, alles betrekking hebbend op de rijke geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Het merendeel van de schilderijen is te zien in de historische vertrekken van Paleis Het Loo; een belangrijk deel van de prentverzameling is tentoongesteld in de historische afdeling in de Oostvleugel. Het niet-geëxposeerde deel van de prentverzameling en van de overige verzamelingen, alsmede de bibliotheek, zijn voor studiedoeleinden op aanvraag te raadplegen.

Financiën

Het jaarlijkse Financieel Verslag geeft toelichting op de financiën van de vereniging waaronder het beheer en de besteding van haar vermogen.

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen.

Zie: financieel verslag over 2022

Zie: financieel verslag over 2021

Zie: financieel verslag over 2020

Zie: financieel verslag over 2019

Zie: financieel verslag over 2018

Zie: financieel verslag over 2017

Zie: financieel verslag over 2016

Activiteiten en publicaties

Jaarlijkse activiteiten en publicaties worden vermeld in het desbetreffende jaarverslag.

zie: verslag over het jaar 2022

zie: verslag over het jaar 2021

zie: verslag over het jaar 2020

zie: verslag over het jaar 2019

Zie: verslag over het jaar 2018

Zie: verslag over het jaar 2017

Zie: verslag over het jaar 2016

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft een GVON een Privacy Reglement opgesteld:

Zie: Privacy Reglement GVON

ANBI-gegevens

Naam instelling: Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (GVON)
RSIN: 816170083
Contactgegevens: Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, p/a Paleis Het Loo, Koninklijkpark 1, 7315 JA Apeldoorn
Email: info@oranje-nassau.org
Bankrekening: NL71 INGB 0000 0239 62 (BIC: INGBNL2A)
KvK-nummer: 40408080
Bestuur: Zie onder katern bestuur voor namen en functies van de bestuurders
Beloningsbeleid: Onbezoldigd

 

Click to access the login or register cheese