De vereniging

De Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (voorheen Oranje-Nassau Museum, kortweg GVON genoemd) stelt zich ten doel een zo compleet mogelijk beeld van de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in al haar facetten te geven.

Om deze doelstelling te bereiken ontplooit de vereniging de volgende activiteiten:

– het in stand houden en uitbreiden van de verzamelingen; deze verzamelingen zijn in langdurig bruikleen afgestaan aan Paleis Het Loo te Apeldoorn
– het houden van lezingen
– het organiseren van excursies in binnen- en buitenland
– het uitgeven van het Jaarboek Oranje-Nassau
– het bevorderen van geschiedkundige studies en publicaties

 

In kort bestek

De Vereniging Oranje-Nassau Museum, thans Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, werd opgericht in 1923 naar aanleiding van de in dat jaar gehouden Oranje-tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. In 1926 kon het Oranje-Nassau Museum geopend worden in de Boterwaag in Den Haag. In 1960 werd de verzameling overgebracht naar het Stedelijk Museum Het Prinsenhof in Delft. Sinds 1977 is de gehele collectie in langdurig bruikleen overgedragen aan de Staat der Nederlanden en tentoongesteld in Nationaal Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn.

 

Collectie

De collectie van de GVON omvat meer dan 7000 schilderijen, prenten, penningen, manuscripten, gelegenheidsceramiek, curiosa, gebruiksvoorwerpen, zilver en textiel, alsmede een omvangrijke bibliotheek, alles betrekking hebbend op de rijke geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Het merendeel van de schilderijen is te zien in de historische vertrekken van Paleis Het Loo; een belangrijk deel van de prentverzameling is tentoongesteld in de historische afdeling in de Oostvleugel. Het niet-geëxposeerde deel van de prentverzameling en van de overige verzamelingen, alsmede de bibliotheek, zijn voor studiedoeleinden op aanvraag te raadplegen.

 

Financiën

Het jaarlijkse Financieel Verslag geeft toelichting op de financiën van de vereniging waaronder het beheer en de besteding van haar vermogen.
De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen.
Zie: financieel verslag over 2018Zie: financieel verslag over 2017Zie: financieel verslag over 2016

Activiteiten en publicaties

Jaarlijkse activiteiten en publicaties worden vermeld in het desbetreffende jaarverslag.

Zie: verslag over het jaar 2018
Zie: verslag over het jaar 2017
Zie: verslag over het jaar 2016Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft een GVON een Privacy Reglement opgesteld:

Zie: Privacy Reglement GVON

 

RSIN

RSIN van de GVON is 816170083.