Nieuw jaarboek 2019

Tijdens de ALV van 15 juni jl. is zoals in ieder jaar een prachtig jaarboek gepresenteerd. Ditmaal met boeiende artikelen van Simon Groenveld over ‘Hollants Vader’ Johan van Oldenbarnevelt, Laura Smeets over de vele levens van het Waterloo-paard Wexy van koning Willem II, Hugo Rijpma over de zeeschilder Louis Meijer van prins Hendrik de Zeevaarder, Hanna Klarenbeek over de relatie van de kunstenaressen Thérese Schwartze, Georgine Schwartze en Lizzy Ansingh met het Nederlandse hof, Jim van der Meer Mohr over het aan de Oranje’s gewijde werk van Willy Sluiter, de aanwinsten van 2018 en ander collectienieuws. Voor de leden is het jaarboek inbegrepen bij het lidmaatschap van de Vereniging. Voor bestellingen en aanvullende informatie (o.a. over de in een aantal exemplaren geconstateerde vlekken op pagina 5), kunt u contact opnemen met het GVON-secretariaat; info@oranje.org .Binnenkort wordt een uitgebreide boekbespreking gepubliceerd op deze website.

Bezoek aan de tentoonstelling over Emilia van Oranje Nassau Augustus 2019

 

Programma vrijdag 2 augustus 2019

14.00 uur; ontvangst groep op de binnenplaats van het kasteel

14.05 uur; ontvangst met koffie/thee in het Kennislab (eerste verdieping) 14.30 uur; start kastelenrondleiding, inclusief bezoek toren

15.30 uur; rondleiding expositie Emilia van Oranje Nassau. Kasteelvrouwe in Wijchen

16.15 uur; einde bezoek. Mogelijkheid voor zelfstandig bezoek aan museumtuin ‘De Tuun’ en de vaste collectie van het museum

17.00 uur;sluiting museum

Uitgangspunten zijn: • Deelnemers komen zelfstandig naar Wijchen. Treinstation is op 5 minuten lopen. • Deelnemers met museumkaart hebben gratis toegang. Anders wel een toegangskaartje kopen. (€ 5,50 p.p.)

De kosten voor GVON leden bedragen € 9,00 per persoon. Introducés € 12,50 per persoon. Aanmelding gaarne middels een email naar info@oranje-nassau.org en door overmaking van het bedrag naar: NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. excursie 2 augustus.

Laatste rondleiding voorjaarsseizoen 2019 Paleis Kneuterdijk

Met 14 deelnemers werd vandaag het voorjaarsseizoen afgesloten van de rondleidingen in Paleis Kneuterdijk.

Hierbij hadden de rondleiders en deelnemers het genoegen van een onverwachts kort treffen met de Vice-President van de Raad van State, de heer mr. Th.C. (Thom) de Graaf, die tevens een trotse gebruiker bleek te zijn van dit prachtige Paleis. Gezien het succes van de afgelopen rondleidingen worden nieuwe rondleidingen voor in het najaar 2019 gepland. Zodra de data bekend zijn, zullen deze via deze website worden gepubliceerd.

Nieuwe voorzitter GVON Marc Scheidius

Tijdens de ALV van 15 juni 2019 is de heer mr. M.R.M.M. Scheidius (Marc) unaniem verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Geschiedkundige vereniging Oranje-Nassau (GVON). Marc Scheidius is tevens secretaris van de Hoge Raad van Adel. Hij volgt hiermee Jim van der Meer Mohr op, die 18 jaar heeft deelgenomen aan het bestuur, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter.

De heer mr. Machiel de Vries en mevrouw mr. Elsa van Sterkenburg BA zijn tevens toegetreden tot het bestuur. Machiel de Vries wordt penningmeester, Elsa van Sterkenburg zal zich toeleggen op de verdere profilering van de vereniging. Bestuurslid René van den Berg treedt na 20 jaar terug als penningmeester, maar blijft deel uitmaken van het bestuur. De vereniging heet allen van harte welkom en wenst hen veel succes toe in hun nieuwe uitdagingen.

Koninklijke onderscheiding voor scheidend voorzitter GVON Jim van der Meer Mohr

Na afloop van de ALV van Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (GVON) van 15 juni 2019 heeft scheidend voorzitter Jim van der Meer Mohr in de Koninklijke wachtkamer van het Centraal station te Amsterdam een koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst mogen nemen. Deze werd hem uitgereikt door de loco burgemeester van Amsterdam. Van der Meer Mohr kreeg de onderscheiding voor zijn uitgebreid bewezen diensten voor het kunst- en cultuurklimaat in Nederland en de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau in het bijzonder. Hij heeft ruim 18 jaar deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter. De vereniging is hem zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten en feliciteert hem van harte met deze meer dan verdiende Koninklijke onderscheiding!

Afscheid voorzitter Jim van der Meer Mohr

Waarde leden van de GVON,

Afgelopen zaterdag 15 juni heb ik afscheid genomen als voorzitter van de GVON. Enerzijds deed ik dat met pijn in het hart, want de GVON is mij zeer dierbaar, maar anderzijds vond ik dat het na achttien jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter, tijd was om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter. Voor diegenen die niet bij de ALV waren richt ik mij nu nog eenmaal wel met een verzoek.

Zoals u weet wordt Paleis Het Loo momenteel gerestaureerd en daarna geheel opnieuw ingericht. Behalve dat het gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid, wordt ook de collectie goed doorgenomen en worden die stukken die straks een mooie plaats in de vaste opstelling zullen krijgen zo nodig gerestaureerd. Dat geldt ook voor stukken uit onze collectie. Daar is veel geld voor nodig, geld dat niet geheel uit de begroting van het museum vrijgemaakt kan worden.
Een belangrijk en beeldbepalend schilderij uit onze collectie, dat nodig toe is aan een goede ‘opfrisbeurt’ is de Ruiterstoet (ook wel cavalcade genoemd) van Nassause vorsten door Gerrit Claeszn. Bleker. Bijgaand treft u een foto van dit schilderij. Dr. Hanna Klarenbeek, conservator schilderijen van Paleis Het Loo, heeft in bijgaande factsheet aangegeven wat het belang is van dit schilderij en waarom het gerestaureerd moet worden. De kosten van deze restauratie zullen ca € 15.000,= bedragen.

Hoe mooi zou het zijn als wij als GVON met de leden en de bedrijfsleden en ook vanuit ons eigen ‘vermogen’ deze restauratie van één van onze topstukken mogelijk zouden kunnen maken?

Het zou het mooiste afscheidscadeau zijn, dat ik mij voor de GVON kan wensen!

Zeer van harte hoop ik dat u wilt bijdragen aan dit project, zodat wij straks als het museum in 2021 weer zijn deuren opent kunnen genieten van een sprankelende Cavalcade!

U kunt uw bijdrage overmaken naar het GVON rekeningnummer IBAN: NL71INGB0000023962 onder vermelding van ‘Bijdrage restauratie Ruiterstoet van Nassause vorsten’

Met vriendelijke groeten,

Jim van der Meer Mohr

Oud- Voorzitter Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau

Aankoop plaquette ter gelegenheid inhuldiging Koningin Wilhelmina

Op de afgelopen veiling van Rietdijk Postzegel- en Muntenveilingen te Den Haag op 6 juni jl. heeft de vereniging een bijzondere, grote bronzen plaquette gekocht, die is ontworpen door Johannes Hendrikus Adrianus ‘Jan Hendrik’ Baars (1875-1899). Deze is gemaakt ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 en gegoten door Js. Van Ginkel te Zeist. De plaquette meet 25×35 cm. en is gevat in een eikenhouten lijst. Er is geen ander exemplaar van bekend.

Van Baars bezit de GVON al een groot aantal zogenaamde strooipenningen in goud, zilver en brons, die Baars eveneens in 1898 heeft gemaakt voor de inhuldiging. Ook heeft hij een prijspenning met de beeltenis van koningin Wilhelmina ontworpen en in de collectie van het Rijksmuseum is een 1899 gedateerde bronzen plaquettepenning met de beeltenis van hoofddirecteur jhr. B.W.F. van Riemsdijk. Baars was een zeer getalenteerde jonge beeldhouwer, die in 1899 de prestigieuze Prix de Rome heeft gewonnen. De aan deze prijs verbonden reisbeurs heeft hij helaas niet kunnen benutten, want in datzelfde jaar is de tyfus hem noodlottig geworden. In het tijdschrift The Studio uit juni 1899 wordt hij in een korte necrologie omschreven als “one of the most sympathetic of the younger Dutch sculptors.”(sic!) De necrologie sluit af met de mooie woorden “All art lovers will regret the premature close of a career that was so full of promise for the future.”

Jim van der Meer Mohr, 12 juni 2019.

Charlotte van Pallandt – Kunst als levensdoel

Met maximale toewijding en groot talent schiep Charlotte van Pallandt (1898-1997) een gevarieerd en krachtig oeuvre waarmee zij een prominente plaats verwierf in de 20ste-eeuwse Nederlandse beeldhouwkunst. Van 25 mei t/m 1 september 2019 is in Museum de Fundatie een grote overzichtstentoonstelling te zien van het werk van deze beeldhouwster. Naast haar belangrijkste beelden worden in Zwolle schilderijen, tekeningen en gipsen voorstudies getoond. Zij is tevens bekend vanwege haar standbeelden van koningin Wilhelmina zowel in het Wilhelminapark te Utrecht als tegenover Paleis Noordeinde in Den Haag. En een buste van koningin Juliana, waarin zij de menselijke kant van Juliana toont.

Daar u het eenigste overgebleven familielid van mijn huis zijt..!

Bearn Bilker over Marie Vorstin van Wied, Prinses der Nederlanden (1841-1910)

De Nassaulezing van Stichting Nassau en Friesland op woensdag 13 november 2019, gaat dit keer over Marie, Vorstin van Wied, Prinses der Nederlanden. Zij leefde van 1841 tot 1910. Ze was de kleindochter van Koning Willem I, dochter van Prins Frederik der Nederlanden en Prinses Louise van Pruisen. Daardoor was zij familie van veel bekende vorsten, zo was zij bijvoorbeeld de nicht van Tsaar Alexander II van Rusland, en Keizer Wilhelm I van Duitsland was haar oom. Ze stond op de kandidatenlijst van mogelijke huwelijkspartners van de Prins van Wales, de latere Edward VII. Ze werd zelfs genoemd als mogelijke Koningin der Nederlanden, maar dan als toekomstige bruid van kroonprins Willem (1840-1879).

Toch stond haar leven in de schaduw van al die bekende familieleden. Ze was bescheiden en huwde met een eenvoudige Duitse vorst, Wilhelm zu Wied. Er was best veel kritiek op dit huwelijk, het was ver beneden haar stand. Hoe heeft Prinses Marie geleefd, wat waren haar verdiensten? Heeft ze in Nederland een rol van betekenis gespeeld? Eén ding is zeker, iedereen die haar ontmoette was altijd onder de indruk van haar waardigheid. Aan het eind van haar leven was zij naast de jonge Koningin Wilhelmina de enige echt overgebleven Oranjeprinses. Marie leefde voor haar familie, voor haar gezin, voor haar drie zoons en twee dochters. De familie Wied was en is nog steeds een opmerkelijke vorstelijke familie met bijzonder creatieve familieleden, zoals Carmen Sylva, Marie’s schoonzuster.

Bearn Bilker, kenner van Duitse vorstenhuizen en voorzitter van Stichting Nassau en Friesland, staat stil bij het leven van Marie en bij de familie zu Wied.

U bent welkom op woensdag 13 november 2019, 20 uur in Historisch Centrum Leeuwarden.

Crowdfunding museum Buren en Oranje

Het museum Buren en Oranje in het Betuwse Buren is een crowdfunding gestart om een schilderij te kunnen aankopen.Het schilderij heeft als thema de verzoening tussen Maurits en zijn halfbroer Philips Willem. Zoals uit archief onderzoek is gebleken, heeft het schilderij waarschijnlijk op het kasteel van Buren gehangen. Aangezien het museum geen subsidie ontvangt vanuit overheidsinstanties, vormen de entreegelden de belangrijkste bron van inkomsten. Door middel van aanvullende crowdfunding poogt men dit voor het museum belangrijke schilderij aan te kopen.

Op de site van het museum Buren en Oranje vindt u meer informatie over het schilderij; http://www.museumburenenoranje.nl/

Een video waarin de cavalcade van naderbij wordt bekeken; https://www.youtube.com/watch?v=4aosqFfPLDw&feature=em-share_video_user

De vrijwilligers en het bestuur hopen van harte dat velen het project met een donatie wilt ondersteunen en zijn u daarvoor heel erg dankbaar.

Het museum Buren en Oranje heeft de Culturele ANBI status en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr 41 05 97 35

Bankrekening tnv st Oud Buren/Museum Buren en Oranje, NL70 RABO 03 13 11 00 42

Als het bedrag van 18.000 euro niet gehaald is op 11 Juni, dan wordt uw bijdrage automatisch teruggestort op het rekeningnummer van de gevers.