Hoogsteder-lezing door Simon Groenveld

Geachte Heer, Mevrouw,

Graag nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Hoogsteder-lezing, die gehouden zal worden
op donderdag 9 november a.s. om 20.00 uur.

De lezing zal dit jaar gehouden worden door ons bestuurslid prof.dr.em. Simon Groenveld; de
titel van zijn lezing luidt: Het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

In 2018 wordt weer uitgebreid stilgestaan bij de Tachtigjarige Oorlog, die volgens de traditie
is begonnen in 1568, dus 450 jaar geleden. Onder meer bereidt het Rijksmuseum hierover een
grote tentoonstelling voor. Het gaat om een ingewikkeld complex van gebeurtenissen, die
alleen al wegens de lange duur ervan meermalen van karakter veranderden. In deze lezing
gaat het om de eerste jaren van de strijd, grofweg om de periode ca. 1560 tot 1572. Welke
ontwikkelingen droegen bij tot een toenemende spanning in de Nederlanden? Hoe vallen deze
ontwikkelingen te verklaren? Tussen wie leefde die spanning trouwens? Stilgestaan zal
worden bij de bestuurlijke veranderingen die door keizer Karel  V en zijn zoon Filips II in
deze landen werden aangebracht. Zo ook bij de kritiek die deze veranderingen opriepen en de
achtergronden dáárvan. Speciale aandacht dienen hierbij de godsdienstige problemen te
krijgen. En niet te vergeten de zich wijzigende internationale verhoudingen en de invloed
daarvan. Natuurlijk zal hier ook worden gekeken naar de rol, die Willem van Oranje in een en
ander speelde. De steeds ingewikkelder wordende verhoudingen leidden uiteindelijk tot een
escalatie, die niet in, maar al vóór 1568 uitliep op gewelddadigheid. Wij bekijken vervolgens
kort de loop van de feiten om onder meer antwoord te geven op de vraag, waarom 1568
beslist niet het beginjaar van de strijd was. En zo ook om zicht te krijgen op de manier waarop
Spanje bij de in principe Nederlandse gebeurtenissen werd betrokken.

Het programma is als volgt:
19.30 uur inloop
20.00 uur lezing; na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.

Locatie: kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder, Lange Vijverberg 15, Den Haag.
De kosten voor deze lezing bedragen € 10,= per persoon.
Graag vernemen wij voor 3 november van u of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. U kunt zich opgeven door overmaking van dit bedrag naar onze bankrekening NL71INGB0000023962 t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.

In de hoop velen van u op 9 november te kunnen begroeten, teken ik,
Mede namens het bestuur,

Jim van der Meer Mohr,
Voorzitter

Bij uitgeverij Kok is recent een heruitgave verschenen van Het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog, geschreven door de beroemde Leidse historicus Robert Fruin. Het origineel uit 1859 is voor de gelegenheid hertaald. Meer informatie is te vinden op de website van de uitgever.